Skip to main content

Table 4 Predicted area suitable for distribution of Zanthoxylum bungeanum Maxim

From: Predicting distribution of Zanthoxylum bungeanum Maxim. in China

Province No suitability Low suitability Medium suitability High suitability
Predicted area (104 km2) Area ratio (%)a Predicted area (104 km2) Area ratio (%)a Predicted area (104 km2) Area ratio (%)a Predicted area (104 km2) Area ratio (%)a
Sichuan 0.33 0.72 6.59 14.48 11.04 24.24 27.58 60.57
Shaanxi 0.00 0.00 0.29 1.41 0.39 1.93 19.70 96.68
Guizhou 0.00 0.00 0.70 4.42 0.47 2.94 14.79 92.66
Henan 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 16.47 13.47 83.52
Hubei 0.00 0.00 0.18 1.01 3.93 22.40 13.45 76.59
Gansu 19.89 47.89 5.07 12.21 4.43 10.67 12.14 29.23
Tibet 39.57 34.61 50.08 43.80 12.83 11.22 11.85 10.36
Shanxi 0.07 0.46 4.28 26.82 0.98 6.16 10.62 66.54
Yunnan 1.64 4.79 17.93 52.31 5.38 15.69 9.33 27.21
Shandong 0.01 0.06 0.18 1.16 7.00 45.43 8.22 53.35
Chongqing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.54 7.69 99.41
Hebei 1.63 8.31 5.29 26.94 5.06 25.77 7.65 38.97
Jiangxi 0.01 0.07 2.81 18.38 4.84 31.66 7.62 49.89
Anhui 0.00 0.00 1.45 10.86 5.57 41.69 6.34 47.47
Hunan 0.00 0.00 1.11 5.74 12.86 66.34 5.41 27.92
Inner Mongolia 91.89 71.17 31.17 24.14 2.80 2.17 3.26 2.52
Fujian 0.01 0.08 5.45 49.57 3.16 28.72 2.38 21.66
Guangxi 0.00 0.00 17.42 83.10 1.24 5.91 2.30 10.97
Qinghai 40.62 56.93 21.34 29.92 7.60 10.65 1.79 2.50
Ningxia 0.05 1.02 2.06 39.17 1.54 29.25 1.61 30.51
Jiangsu 0.06 0.57 2.26 23.22 5.84 59.86 1.60 16.38
Zhejiang 0.03 0.33 2.18 23.05 5.86 61.92 1.39 14.68
Beijing 0.00 0.00 0.26 14.94 0.15 8.48 1.32 76.71
Guangdong 0.04 0.26 14.72 94.27 0.30 1.90 0.56 3.57
Liaoning 0.01 0.06 10.06 64.19 5.28 33.69 0.32 2.06
Tianjin 0.00 0.00 0.00 0.28 1.11 91.22 0.11 8.68
Taiwan 0.97 30.37 2.06 64.60 0.14 4.41 0.02 0.60
Shanghai 0.00 0.00 0.56 94.75 0.03 4.41 0.00 0.29
Heilongjiang 49.05 90.10 5.39 9.91 0.00 0.00 0.00 0.00
Xinjiang 174.92 99.60 0.70 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Jilin 2.28 10.72 18.95 89.02 0.06 0.27 0.00 0.00
Hong Kong 0.00 0.00 0.09 100.31 0.00 0.00 0.00 0.00
Hainan 0.73 25.18 2.18 74.99 0.00 0.00 0.00 0.00
Total area 423.88   232.90   112.56   192.50  
  1. aRefers to the ratio of predicted area to the corresponding province’s total land area